Dyrektywa o delegowaniu pracowników – zmiany

3.7/5 - (3 votes)

Ostatecznie zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników

21 czerwca 2018 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła już ostatecznie zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników, jednak wyłączono z niej tymczasowo branżę transportową. Stało się tak, ponieważ Rada UE czeka na przyjęcie „Pakietu mobilności”. Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie uczciwych płac i równych warunków dla delegowania przedsiębiorstw lokalnych w kraju przyjmującym, przy jednoczesnym zachowaniu zasady swobodnego przepływu usług.

Transport, przynajmniej do czasu wejścia w życie Pakietu mobilności, będzie podlegał regulacjom starej dyrektywy. Pakiet mobilności wciąż pozostaje dla nas zagadką. Jednak już teraz wiemy, że wzrost kosztów pracy po jego wejściu, jest praktycznie przesądzony. Jeśli Pakiet mobilności nie wyłączy z przepisów o delegowaniu transportu międzynarodowego i tranzytu, polscy przewoźnicy staną się znacznie mniej konkurencyjni.

Najważniejsze zmiany w dyrektywie (21 czerwca 2018)

Rada Unii Europejskiej uchwaliła „obowiązek wypłaty pełnego wynagrodzenia wg ustawodawstwa kraju przyjmującego pracownika delegowanego, w danej grupie zawodowej, zgodnie z zasadą równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu”. Dotychczas tacy pracownicy otrzymywali wyłącznie stawkę wynagrodzenia minimalnego wraz ze stawką za nadgodziny. Co więcej, jeśli pracodawcę dotyczą inne powszechnie obowiązujące akty określające wysokości wynagrodzenia, np. układy zbiorowe, będzie musiał on wziąć je pod uwagę przy obliczaniu płacy.

Co ważne, przyjęte zostało również ograniczenie czasowe dla delegowania pracownika – jest to obecnie 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy). Po tym okresie (max. 18 miesięcy) pracownik będzie musiał być poddany w pełni prawu państwa przyjmującego, a nie prawu państwa, z którego został wysłany do pracy.

Nowa dyrektywa zostanie teraz podpisana przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady, po czym zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Najpóźniej dwa lata po wejściu w życie przepisy zaczną obowiązywać w państwach członkowskich ustawy krajowe, przyjęte w ramach transpozycji tej dyrektywy.

Zapisy dla transportu

Przegłosowanie na forum Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego wyłączenia z dyrektywy o delegowaniu transportu międzynarodowego i tranzytu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, określił jako „wygranie jednej z bitew i szansę, że w przyszłości przyniesie to trwałe efekty”.

Najważniejsze zapisy dla branży transportowej:

  • Punkt 15 preambuły: Z uwagi na wysoce mobilny charakter pracy w międzynarodowym transporcie drogowym wdrożenie niniejszej dyrektywy w tym sektorze budzi szczególne wątpliwości i trudności prawne, które mają zostać rozwiązane w przepisach szczegółowych dotyczących transportu drogowego, w ramach pakietu o mobilności, wzmacniających również zwalczanie oszustw i nadużyć.
  • 3 ust. 3: Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do sektora transportu drogowego od daty rozpoczęcia stosowania aktu ustawodawczego zmieniającego dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących egzekwowania prawa oraz ustanawiającego szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

Źródło:

https://etransport.pl/wiadomosc,55228,rada_ue_przyjela_ostatecznie_zmiany_w_dyrektywie_o_delegowaniu_pracownikow.html

https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/adamczyk-wygralismy-jedna-z-bitew-w-sprawie-dyrektywy-o-delegowaniu,842789.html