Zanim rozpoczniesz działalność w zakresie przewozu towarów

3.7/5 - (3 votes)

Obowiązki przewoźnika, procedury administracyjne

 1. Rejestracja firmy
 2. Wymogi formalne niezbędne do rozpoczęcia działalności transportowej
 3. Rachunek w banku
 4. Podatek od środków transportu
 5. Zatrudnienie kierowców
 6. Podsumowanie

Obowiązki przewoźnika, procedury administracyjne

Branża transportowa mimo wielu przeciwności prężnie się rozwija. Dziedzina ta może też być całkiem opłacalnym sposobem na biznes. Wiele osób zastanawia się zatem jak założyć firmę transportową i czy proces rejestracji jest trudny. Działalność gospodarcza w zakresie przewozów towarów wymaga spełnienia określonych warunków formalnych, uzyskania odpowiednich zezwoleń i licencji. Ważne będzie także prowadzenie różnych ewidencji oraz spełnienie wymogów związanych z zatrudnieniem pracowników. Niestety droga ta nie jest łatwa, ale z pewnością warto podjąć wysiłek.

Co jeszcze należy wiedzieć otwierając firmę transportu drogowego rzeczy?

 1. Rejestracja firmy

Aby prowadzić firmę transportową (i nie tylko) konieczne jest oczywiście zarejestrowanie działalności gospodarczej. Rejestracja firmy wymaga załatwienia wielu formalności urzędowych. Można dokonać tego w formie tradycyjnej (w urzędzie albo w sądzie), wypełnić i złożyć wniosek przez Internet (wymagany jest tu podpis elektroniczny lub profil zaufany), a także w niektórych przypadkach dzwoniąc na specjalną Infolinię Centrum Pomocy (tel. 801 055 088).

W Polsce można prowadzić działalność w kilku formach (może być ona zarejestrowana jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, albo jedna ze spółek prawa handlowego). W przypadku chęci rozpoczęcia działalności jednoosobowej należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Tam też przedsiębiorca otrzyma nr NIP. Podczas rejestracji należy wskazać nazwę firmy oraz profil działalności- należy podać kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dalsze czynności to wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej. Od wyboru formy opodatkowania będzie zależało jak dużo formalności trzeba będzie dopełnić i jak wysoki podatek trzeba będzie zapłacić. Ważne będzie tu także określenie miejsca siedziby firmy; od tego wyboru zależeć będzie w którym urzędzie skarbowym trzeba będzie rozliczać podatek dochodowy. Kolejnym krokiem będzie zgłoszenie siebie  oraz swoich pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ZUS.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie spółki, jeszcze przed rejestracją będzie musiał spełnić szereg formalności (w zależności od rodzaju wybranej spółki). W przypadku spółki cywilnej zgłoszenia do CEIDG dokonuje każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki. Dalsze czynności to zgłoszenie do GUS i uzyskanie numeru REGON spółki (zgłoszenia dokonuje się we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym), zgłoszenie do urzędu skarbowego i uzyskanie nr NIP, zgłoszenie przez wspólników spółki formy opodatkowania dochodów ze spółki oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

W przypadku spółki prawa handlowego (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) wymagany jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy tego dokonać w sądzie rejonowym właściwym ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wraz z postanowieniem sądu o wpisie do KRS przedsiębiorstwo otrzymuje również zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON. Spółki rejestrowane w KRS powinny przekazać tzw. dane uzupełniające dla ZUS (w terminie 7 dni od dnia rejestracji ) oraz dla GUS i urzędu skarbowego (w terminie 21 dni od dnia rejestracji).

Uwaga!!! W ramach rejestracji firmy urząd automatycznie powiadamia Państwową Inspekcję Pracy oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Jednostki te są zobowiązane do kontroli przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Wymogi formalne niezbędne do rozpoczęcia działalności transportowej

Aby móc jednak przystąpić w ogóle do rejestracji firmy transportowej w urzędzie, przedsiębiorcy muszą spełnić szereg innych wymogów formalnych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby zarządzające przedsiębiorstwem lub członkowie organu zarządzającego (w zależności od sposobu zarejestrowania firmy) nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne. W stosunku do przedsiębiorcy nie może być także wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Ponadto warto pamiętać też o tym, że:

 • przedsiębiorca transportowy musi posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę, a także bazę eksploatacyjną;
 • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych (dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego);
 • przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej (w przypadku wykonywania międzynarodowych usług transportowych);
 • przedsiębiorca powinien posiadać zdolność finansową zapewniającą podjęcie działalności gospodarczej (9000 euro – na pierwszy samochód przeznaczony do transportu drogowego, 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy).

Uwaga!!! Zezwoleń i licencji nie wymaga wykonywanie przewozów drogowych pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

 1. Rachunek w banku

Po zarejestrowaniu firmy w urzędzie trzeba spełnić jeszcze kilka ważnych obowiązków. Istotnym elementem do prowadzenia działalności gospodarczej jest na pewno rachunek bankowy przedsiębiorcy. Służy on do rozliczeń z kontrahentami i pracownikami, zapłaty podatków i składek do ZUS. Można powiedzieć, że jest on jednym z podstawowych narzędzi prowadzenia biznesu.

Warto pamiętać o tym, że oferty poszczególnych banków mogą różnić się znacznie między sobą. Należy zatem porównać opłaty za prowadzenie konta, koszty przelewów do ZUS i urzędów skarbowych. Nierzadko banki uzależniają opłaty za prowadzenie rachunku czy operacje na koncie od obrotu na rachunku, czy liczby wykonywanych operacji.

Do założenia konta firmowego niezbędny będzie wydruku z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, dowód osobisty oraz złożenie wzorów podpisów osób dysponujących kontem. W przypadku spółek prawa handlowego wymagany jest także akt zawiązania spółki oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i aktualny odpis KRS.

Uwaga!!! Numer konta firmowego należy zgłosić do Urzędu Skarbowego i ZUS. Spółki zarejestrowane w KRS dokonują tego na formularzu NIP-8, spółki cywilne na formularzu NIP-2, przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG mogą wpisać go przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego lub zmianowego w CEIDG.

 1. Podatek od środków transportu

Warto pamiętać także o tym, że posiadając środki transportowe (których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony) należy opłacać podatek od środków transportowych. W ciągu 14 dni od zakupu pojazdu należy złożyć stosowną deklarację do właściwego urzędu miasta lub gminy. Podatek ten trzeba płacić co roku (do 15 lutego każdego roku podatkowego). Stawki podatku ustala rada gminy na dany rok.

 1. Zatrudnienie kierowców

Jeśli przedsiębiorca transportowy chce zatrudnić w swojej firmie kierowców zawodowych, musi dopełnić wobec nich szeregu obowiązków. Wynikają one zarówno z kodeksu pracy, ustawy o czasie pracy kierowców oraz w niektórych sytuacjach z ustawy o transporcie drogowym. Warto też pamiętać, że Iinne wymagania będą stawiane przy zatrudnieniu Polaków na to stanowisko, inne w przypadku cudzoziemców.

Także wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy wiąże się z koniecznością posiadania przez kandydata określonych kwalifikacji. Pracownik chcący podjąć pracę przy przewozie rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony musi przede wszystkim potwierdzić odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.

Uwaga!!! Przed zawarciem umowy o pracę pracodawca powinien skierować kandydata do pracy na badania lekarskie i psychologiczne kierowców zawodowych.

 1. Podsumowanie

Branża transportowa boryka się z wieloma problemami, jednak nie brakuje chętnych, którzy upatrują w niej dobrego sposobu na biznes. Aby podjąć tego rodzaju działalność niestety wpierw trzeba sporo zainwestować. Mowa tu zarówno o kupnie floty, uzyskaniu certyfikatu kompetencji zawodowych oraz zgromadzeniu zabezpieczenia finansowego. Niezbędne będzie też zarejestrowanie firmy oraz uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów urzędowych. Będą one uzależnione w dużej mierze od rodzaju działalności (firma jednoosobowa czy wieloosobowa). W każdym przypadku trzeba jednak liczyć się z dość żmudną procedurą biurokratyczną.

Informacja za: www.biznes.gov.pl, www.poradnikprzedsiebiorcy.pl, www.mojafirma.infor.pl, www.praca-biznes.pl, www.gofin.pl