Budowa i aktywizacja Krajowego Elektronicznego Rejestru Przewoźników na półmetku

Rate this post

Przebieg realizacji projektu KREPTD

 1. Cele i założenia KREPTD
 2. Kilkuletnie opóźnienie
 3. Większa kontrola i nadzór nad przewoźnikami
 4. Podsumowanie

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Unia Europejska rozporządzeniem 1071/2009 dawno temu zobligowała wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego. Polska nie utworzyła jednak takiego rejestru ze względu na brak stosownych podstaw prawnych. Komisja Europejska pod koniec 2015 r. zaskarżyła Polskę do Trybunału Sprawiedliwości w związku z uchybieniami w tej sprawie. W końcu po wielu latach zwłoki budowa KREPTD jest już na półmetku. Ma on zacząć funkcjonować od 30 listopada 2017 r.

Na czym polega funkcjonalność systemu i co on w praktyce oznacza dla firm transportowych?

 1. Cele i założenia KREPTD

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego jest ewidencją przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, spisem poważnych naruszeń przepisów i kar z dziedziny transportu drogowego oraz wiadomości na temat osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Stworzenie rejestru i połączenie go z rejestrami innych państw UE jest niezbędne, aby ułatwić przepływ informacji między tymi państwami w sprawie możliwych naruszeń popełnianych przez przewoźników. Mowa tu przede wszystkim o przekraczaniu dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu, fałszowaniu zapisów tachografu, uchybieniach w kwestii kwalifikacji wstępnej oraz kształcenia kierowców, braku obowiązkowych badań technicznych itp. Rejestr ma także zapewnić właściwe stosowanie procedury zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia.

Połączone rejestry ułatwią współpracę na szczeblu międzynarodowym, a także ograniczą koszty związane z kontrolami. Ewidencja będzie także okazją do prowadzenia statystyk na temat dobrej reputacji, zdolności finansowej i kompetencji zawodowych, liczby wydanych, zawieszonych i cofniętych zezwoleń, liczby przypadków stwierdzenia niezdolności i ich przyczyn oraz liczby certyfikatów kompetencji zawodowych. Ułatwi to na pewno analizę całego sektora transportowego.

Wprowadzenie takiego spisu stwarza dogodne warunki do uczciwej konkurencji na rynku przewozów drogowych, przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa całej branży.

 1. Kilkuletnie opóźnienie

Krajowe rejestry elektroniczne należało ustanowić i przyłączyć do rejestrów innych państw najpóźniej do 31 grudnia 2012 r. Polska nie wypełniła tego obowiązku na czas, co więcej zwlekała kilka lat dłużej. Dopiero, gdy sprawa trafiła przed Trybunał Konstytucyjny, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało odpowiednie przepisy, które Sejm uchwalił ustawą z 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Znalazł się w nich zapis o Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Pierwotnie aktywizację systemu przewidywano na 1 kwietnia 2017r., jednak pojawiły się kolejne opóźnienia. Obecnie wiadomo, że wykaz ma powstać do 30 listopada 2017 r.

 1. Większa kontrola i nadzór nad przewoźnikami

Rejestr rzecz jasna oznacza dla przewoźników drogowych i osób odpowiedzialnych za transport większą kontrolę nad prowadzeniem działalności. Nadzór będzie miał charakter międzynarodowy (wszystkie dane będą mogły być wymieniane w czasie rzeczywistym pomiędzy służbami kontrolnymi i władzami poszczególnych krajów UE). Ewidencja pozwoli też kontrahentom na dostęp do informacji o profesjonalnych przewoźnikach, co ułatwi im współpracę na międzynarodowym rynku.

W ewidencji będą gromadzone dane określające m.in.:

 • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
 • numer REGON oraz numer NIP;
 • rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • liczbę pojazdów;
 • numer seryjny licencji wspólnotowej;
 • status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • początek i koniec ważności licencji wspólnotowej;
 • datę cofnięcia, zawieszenia oraz wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowej;
 • powód zawieszenia lub cofnięcia licencji wspólnotowej;
 • dane przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy;
 • dane osoby zarządzającej transportem;
 • liczbę, kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • dane osoby uznanej za niezdolną do kierowania operacjami transportowymi do czasu przywrócenia dobrej reputacji tej osoby;
 • przyczynę stwierdzenia niezdolności;
 • zastosowane środki rehabilitacyjne;
 • początek i koniec ważności stwierdzenia niezdolności;

Przekazywanie danych do rejestru odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub środkami komunikacji elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny.

Uwaga!!! Jeżeli przewoźnik lub zarządzający transportem trafi do ewidencji poważnych naruszeń informacje na temat zawieszenia albo cofnięcia zezwolenia będą przechowywane przez 2 lata od dnia wygaśnięcia albo cofnięcia licencji. Jeżeli przedsiębiorca lub zarządzający transportem trafi do ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowym, informacje na ten temat pozostaną w rejestrze aż do dnia przywrócenie tej osobie dobrej reputacji.
 1. Podsumowanie

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego już niebawem ujrzy światło dzienne. Po kilku latach polskie prawo zostało dostosowane bowiem do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w zakresie utworzenia i funkcjonowania KREPTD.

Rejestr przewoźników będzie w większości rejestrem jawnym oraz publicznie dostępnym a katalog dostępnych informacji będzie naprawdę duży. W spisie znajdą się najważniejsze dane przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, ewidencja poważnych naruszeń oraz ewidencja osób, które utraciły możliwość zarządzania transportem w przedsiębiorstwach transportowych (dane z dwóch ostatnich ewidencji będą udostępniane wyłącznie organom publicznym na zasadach wskazanych w ustawie).

Eksperci są zdania, że wprowadzenie systemu w Polsce wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na rynku przewozów, poprzez zwiększenie kontroli i nadzoru nad firmami transportowymi oraz wyeliminuje z tego rynku nieuczciwych przedsiębiorców.

Informacja za: www.europa.eu, www.cargonews.pl, www.rp.pl, www.gitd.gov.pl, www.zmpd.pl, www.logistyka.net.pl, Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym