Jak podjąć działalności związaną z transportem drogowym?

5/5 - (3 votes)

Baza eksploatacyjna – jeden z wymogów, które trzeba spełnić, żeby otrzymać niezbędne zezwolenia

 1. Cechy bazy eksploatacyjnej
 2. Zmiana danych adresowych bazy
 3. Podsumowanie

baza eksploatacyjna

 

Jednym z warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego jest posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby (wraz z lokalami) w jednym z państw członkowskich. Aby spełnić ten wymóg przewoźnik musi także dysponować tzw. bazą eksploatacyjną, w której to będzie prowadził działalność związaną z pojazdami w sposób rzeczywisty i ciągły oraz przy użyciu niezbędnego sprzętu administracyjnego, a także odpowiedniego sprzętu technicznego i urządzeń technicznych.

Czym jest owa baza eksploatacyjna w obowiązującym stanie prawnym, czy jest tożsama z siedzibą przedsiębiorcy i jakie wymogi powinna ona spełniać?

 1. Cechy bazy eksploatacyjnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, które weszło w życie 4 grudnia 2011 r. siedzibą przedsiębiorcy jest miejsce, w którym prowadzi on główną działalność, w szczególności przechowuje dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, do których dostęp musi mieć właściwy organ.

Z tych samych przepisów wynika również konieczność posiadania bazy eksploatacyjnej, w której przewoźnik będzie prowadził działalność związaną z pojazdami, które posiada. Przewoźnik musi bowiem dysponować co najmniej jednym pojazdem, który został zarejestrowany lub w inny sposób wprowadzony do ruchu zgodnie z przepisami państwa członkowskiego. Firma musi być jego właścicielem lub posiadaczem z innego tytułu, np. na podstawie umowy najmu z opcją zakupu, umowy najmu lub umowy leasingu.

Przepisy unijne nie wskazują konkretnych wymogów, jakie powinna spełniać baza eksploatacyjna. Wiadomo na pewno, że musi znajdować się ona na terenie kraju, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza i w którym to przewoźnik otrzymał licencję.

Bardziej szczegółowo temat bazy eksploatacyjnej przedstawiają zapisy Ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z przepisami krajowymi baza eksploatacyjna to miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z elementów (do wyboru):

 • miejsce postojowe,
 • miejsce załadunku,
 • miejsce rozładunku,
 • miejsce łączenia ładunków przed rozpoczęciem operacji transportowej,
 • miejsce konserwacji pojazdów,
 • miejsce naprawy pojazdów (garaż, warsztat)

Prawo nie określa żadnych wymogów stawianych wyposażeniu bazy eksploatacyjnej. Przewoźnik może zatem sam zdecydować jakie wyposażenie będzie miała jego baza.

Co ważne siedziba firmy może, ale nie musi być lokalizacją bazy eksploatacyjnej. Przewoźnik może posiadać kilka baz eksploatacyjnych (placówek przedsiębiorstwa) na terenie kraju i ze wszystkich z nich korzystać. Może być ich właścicielem lub je wynajmować. Przedsiębiorca może zgłosić wszystkie lokalizacje baz eksploatacyjnych organowi udzielającego licencji, jednak nie ma takiego obowiązku.

 1. Zmiana danych adresowych bazy

Przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć oświadczenie, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy bezpośrednio do wniosku o udzielenie licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Jeśli między czasie nastąpi zmiana adresu bazy eksploatacyjnej przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić aktualizację danych organowi udzielającemu licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego.  Przewoźnik ma maksymalnie 28 dni na poinformowanie właściwego organu o wszelkich zmianach. Dotyczy to również zamiaru zlikwidowania zgłoszonej do licencji bazy eksploatacyjnej i wpisaniu nowej.

Jest to szczególnie ważne podczas kontroli ITD w firmie, która to sprawdza m.in. fakt posiadania przez przedsiębiorcę transportowego bazy eksploatacyjnej. Przewoźnik jest zobowiązany wskazać kontrolerom takie miejsce. Jeśli podczas kontroli okaże się, że przewoźnik zmienił miejsce bazy zgłoszonej wcześniej do licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i nie poinformował o tym fakcie w ciągu 28 dni od dnia powstania zmian, inspektorzy mogą nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości 800 PLN.

Podsumowanie

Wykonywanie działalności w zakresie usług transportu towarów wymaga spełnienia określonych wymogów oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń. Jednym z warunków jest posiadanie przez przedsiębiorcę rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich, a także bazy eksploatacyjnej w tym samym państwie, co siedziba (przez cały czas wykonywania działalności). Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Dotyczy to także zmiany adresu bazy eksploatacyjnej. Sankcją za niezgłoszenie zmiany danych w wyznaczonym terminie, jest kara pieniężna w wysokości 800 PLN (za każdą niezgłoszoną zmianę).

 

www.arena561.pl, www.experto24.pl, www.zmpd.pl, www.gitd.gov.pl, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego