Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika – jak złożyć wniosek

Rate this post

Czy wiesz, co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika?

kierowca-przewoznikRozważasz możliwość świadczenia usług transportowych? Zainteresowany tematem spełniasz już wszelkie wymogi związane z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie przewozu rzeczy, natomiast kolejnym krokiem jest złożenie wniosku. Podpowiemy ci, jak powinien wyglądać.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika zastąpiło udzielane jeszcze kilka lat wcześniej licencję krajową. Należy wiedzieć, że zezwolenie jest zawsze udziale na wniosek skierowany przez przedsiębiorcę do właściwego organu.

W wypełnianym wniosku przedsiębiorca powinien zawrzeć następujące informacje: nazwę przedsiębiorcy, adres i siedzibę firmy oraz miejsce zamieszkania, a także imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i numer certyfikatu kompetencji zawodowej osób, które w przedsiębiorstwie będą zajmować się zarządzaniem transportem.

Ponadto przedsiębiorca musi złożyć dokumenty świadczące o rejestracji firmy, czyli wypis z Centralnej Ewidencji i Informacjo Działalności Gospodarczej potwierdzający zgłoszenie działalności, powinien także dostarczyć numer KRS, jeśli prowadzona działalność wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ważne również by dostarczyć numer identyfikacji podatkowej, tak zwany NIP, oraz określenie rodzaju transportu drogowego. We wniosku powinna się także znaleźć informacja określająca liczbę i rodzaj pojazdów, które będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę podczas świadczenia usług transportowych. Jest to bowiem ściśle związane z podaniem liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.

Wypisanie powyższych danych jest jednak niewystarczające.

Do wniosku należy załączyć oświadczenie od osoby zarządzającej w firmie transportem o treści: Oświadczam, że zgodnie z artykułem 4 ustęp 1. rozporządzenia nr 1071/2009 w przedsiębiorstwie (tu nazwa) będę pełnić rolę zarządzającego transportem. Do tego oświadczenia załączona powinna być również kopia wymaganego przy uzyskaniu zezwolenia certyfikatu kompetencji zawodowych wydanego dla zarządzającego transportem. Kopia dokumentu może zostać zastąpiona oświadczeniem osoby uprawnionej, w którym będzie mowa, że ta osoba pełni swoją funkcje zgodnie z wymogiem zawartym w rozporządzeniu 1071/2009. Poza tym wymagane jest oświadczenie przedsiębiorcy, w którym wskazuje on adres posiadanej bazy dla swoich pojazdów (jeśli adres jest inny niż wskazany we wniosku). Ponadto należy do wniosku załączyć informacje uzyskaną w Krajowym Rejestrze Karnym, a dotyczące osoby, która jest członkiem zarządu, prowadzi działalność czy zarządzająca transportem.

Kiedy otrzymamy zezwolenie, należy sprawdzić czy został mu nadany numer ewidencyjny. Ponadto czy na zezwoleniu znajduje się informacja, jaki organ zezwolenia udzielił oraz czy jest wpisania data udzielenia zezwolenia. Naprawdę warto zwrócić uwagę i sprawdzić, czy zgadzają się dane przedsiębiorcy, adres, siedziba firmy lub miejsce zamieszkania. W zezwoleniu wpisywany jest także rodzaj i zakres transportu oraz oznaczenie obszaru przewozów.

Należy pamiętać, że niezgodne z prawem jest odstępowanie zezwolenia osobom trzecim, czy przenoszenie praw na kogoś innego.

Można ponadto sprawdzić, jak wyglądają wzory zezwoleń, które określone zostały dla transportu krajowego w rozporządzeniu z dn. 18 czerwca 2013 roku w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, dla transportu międzynarodowego rzeczy w rozporządzeniu 1071/2009