System CEPiK zmienia się dla kierowców

Rate this post

Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt założeń ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy umożliwią udoskonalenie danych gromadzonych w publicznej bazie CEPiK oraz pozwolą na uruchomienie nowych e-usług. Jakie korzyści będą mieć z tej zmiany kierowcy i podmioty gospodarcze?

cepik

Jakie zadania spełnia centralna ewidencja?

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) gromadzi informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach, a także o osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja prowadzona jest w systemie teleinformatycznym i jest rejestrem publicznym; utworzonym na podstawie przepisów prawa. Głównym zadaniem CEPiK jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli; w szczególności poprawa bezpieczeństwa w obrocie pojazdami, ograniczenie i eliminacja kradzieży pojazdów, dokumentów oraz oszustw celnych i ubezpieczeniowych. Jego celem jest także pomoc policji i organom administracji państwowej w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy.

Dane do Ewidencji przekazywane są od 2004 roku przez kilka tysięcy niezależnych podmiotów, korzystających z różnych narzędzi teleinformatycznych.

 

Modernizacja projektu

Ze względu na stale rosnące oczekiwania użytkowników oraz postęp technologiczny Ministerstwo Spraw Wewnętrznych już w 2013 roku przyjęło nowe podejście do realizacji projektów informatycznych, w tym przebudowę systemu informatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów i centralną ewidencję kierowców. Projekt podzielono na etapy i stopniowo uruchamiane są kolejne jego elementy.

W 2014 roku uruchomiono międzynarodową wymianę danych o kierowcach (informacje o kierowcach, którzy dopuścili się naruszenia w ruchu drogowym poza granicami swojego państwa), moduł RESPER, pozwalający na wymianę danych o prawach jazdy z państwami członkowskimi. oraz dwie pierwsze e-usługi:

  • „Historia pojazdu” (umożliwia samodzielne sprawdzenie danych technicznych pojazdu; w tym marki, modelu, pojemności silnika itp., terminów obowiązkowych badań technicznych, odczytu licznika zarejestrowanego podczas badań technicznych, informacji na temat ważności polisy OC pojazdu, liczby poprzednich właścicieli, pozwala też sprawdzić czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako kradziony). Jest to usługa przydatna dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. W celu uzyskania danych wystarczy podać numer VIN, numer rejestracyjny i datę pierwszej rejestracji pojazdu, które zawarte są w dowodzie rejestracyjnym lub w karcie pojazdu.
  • „Bezpieczny Autobus” (pozwala wstępnie zweryfikować autobus, którym zamierzamy wyruszyć w podróż). Usługa umożliwia samodzielne sprawdzenie danych pojazdu, w tym informacji o polisie OC, informacji na temat badania technicznego,danych technicznych, takich jak liczba miejsc czy masa pojazdu, informacji czy pojazd nie jest wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony.

Obecnie nadal trwają prace programistyczne nad projektem. Do 2016 roku zmodernizowany system CEPiK 2.0 ma być już w pełni gotowy.

 

Kolejne e-usługi dzięki zmianom w Ustawie

Rada Ministrów 10 lutego br. przyjęła projekt założeń ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dzięki temu możliwe będzie rozszerzenie zakresu danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów, udostępnianie większej liczby informacji oraz uruchomienie nowych, przydatnych dla obywateli i podmiotów gospodarczych e-usług. Wprowadzone zostaną też nowe mechanizmy, które znacznie zmniejszą ryzyko powstawania błędów w ewidencjach. Dla poprawy jakości danych planowane jest również wykorzystanie i udostępnianie danych z rejestrów PESEL i REGON w celu jednoznacznej identyfikacji osób i podmiotów.

Dzięki zmianom w Ustawie w systemie CEPiK powstanie nowa usługa „Sprawdź moje uprawnienia” oraz „Sprawdź informację o punktach karnych”. Kierowcy będą mogli online sprawdzać uprawnienia, popełnione przez siebie naruszenia oraz przyznane punkty karne. W przyszłości ma być także opcja zapłaty online za otrzymane mandaty.

Kolejna usługa „Udostępnij dane pracodawcy” pozwoli z kolei na weryfikację uprawnień kierowcy, a tym samym zapewni przedsiębiorcom łatwy dostęp do informacji o posiadaniu (lub też nie) ważnych uprawnień do prowadzenia samochodów przez swoich pracowników.

Usługa „Mój pojazd” zapewni właścicielom pojazdów dostęp do wszystkich danych o swoim pojeździe. Planowane jest rozszerzenie tej usługi o system powiadomień o ważnych terminach związanych z pojazdami (np. terminie badan technicznych) lub prawami jazdy. Projekt założeń do ustawy przewiduje również możliwość sprawdzenia czy pojazd nie uległ szkodzie.

Usługa „Sprawdź szkołę jazdy” umożliwi kursantom ocenę jakości kształcenia w danej szkole jazdy, a tym samym zwiększy ich konkurencyjność i jakość świadczonych przez nie usług na naszym rynku.

 

Podsumowując

CEPiK to jedna ze strategicznych dla państwa ewidencji. Modernizacja systemu oraz nowa możliwość udoskonalenia danych gromadzonych w bazie pozwoli właścicielom pojazdów, kierowcom i przedsiębiorcom na jeszcze lepsze i pełniejsze zarządzanie informacjami na wszystkich etapach. Podjęte działania pozwolą ponadto na dostosowanie Systemu CEPiK do nowych funkcjonalności Europejskiego Systemu Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy – EUCARIS, wynikających z obowiązków nałożonych na państwa członkowskie w ramach aktów prawa unijnego.

Projekt CEPIK 2.0 jest realizowany wspólnie przez MSW i Centralny Ośrodek Informatyki (COI)- wyspecjalizowaną agendę MSW ds. informatyzacji.

Informacja za www.msw.gov.pl, www.cepik.gov.pl, www.historiapojazdu.gov.pl, www.bezpiecznyAutobus.gov.pl