Czy mediacja w branży TSL się opłaca?

3.5/5 - (6 votes)

Mediacja to wciąż mało popularna w Polsce forma rozwiązywania konfliktów pomiędzy przedsiębiorcami (w krajach zachodnich tradycja ta jest bardzo długa). Jest ona jednak doskonałą alternatywą dla długotrwałych procesów sądowych i daje ogromną szansę na zachowanie poprawnych stosunków z partnerami biznesowymi. Odpowiednio wykwalifikowany i zaangażowany w sprawę mediator jest bowiem w stanie pomóc rozwiązać problemy firm i przybliżyć strony do pomyślnego zawarcia ugody. Co ważne forma ta jest też najbardziej ekonomicznym i elastycznym sposobem rozstrzygania sporów w interesach.

viaTOLL najlepiej zlecić

Czy mediacja może przynieść korzyści także firmom z sektorze TSL?…Tak i to wymierne!!!

Alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów w biznesie transportowym

Prowadzenie biznesu w obszarze TSL jest bardzo wymagające i może przysporzyć wielu kłopotów. Wpływ na ten stan rzeczy ma przede wszystkim duża liczba rożnego rodzaju umów, różna interpretacja przepisów w różnych krajach, długie terminy płatności, a także (a może przede wszystkim) nierzetelni kontrahenci. Właśnie w tej branży często dochodzi do waśni, które najczęściej mają swój finał w sądzie, a gros tych sporów ma charakter transgraniczny.

Niestety postępowanie sądowe niesie ze sobą duże koszty i stres, a przy tym nie gwarantuje pozywającemu przedsiębiorcy właściwego rozstrzygnięcia. Dodatkowo w sporach sądowych strony konfliktu najczęściej zrywają ze sobą relacje biznesowe, co może negatywnie wpłynąć na dalsze ich działania. Stąd też także w branży TSL warto przemyśleć mediację, czyli polubowny sposób rozwiązywania sporów przy pomocy profesjonalnego negocjatora gospodarczego. Mediator jest niezależny, bezstronny, obowiązuje go zasada poufności, a jego zadanie polega na szybkim i sprawnym doprowadzeniu stron do zawarcia ugody. W przypadku mediacji strony nie są „przeciwnikami”, ale „partnerami” dążącymi do osiągnięcia wspólnego porozumienia.

Jak przystąpić do mediacji?

Do mediacji można zgłosić się prywatnie przed rozpoczęciem postępowania lub sposób ten może zarekomendować sąd w ramach toczącego się już postępowania (obecnie coraz więcej polskich sądów propaguje mediacje).

Należy zaznaczyć, iż przystąpienie do mediacji jest całkowicie dobrowolne. Postępowanie mediacyjne rozpoczyna się w momencie, gdy obie strony wyrażą zgodę na mediację (zgoda ta może zostać wycofana na każdym etapie postępowania mediacyjnego) i zaakceptują osobę mediatora. Mediator ustala ze stronami harmonogram działania i wyznacza terminy sesji mediacyjnych.

Mediacja zazwyczaj trwa nie dłużej niż kilka tygodni (sprawa przed sądem może toczyć się latami, nieustannie generując koszty). Mediacje mogą odbywać się także w językach obcych właściwych dla danego biznesu. Jeśli podczas mediacji dojdzie do rozwiązania konfliktu, zawarta ugoda może zostać potwierdzona przed sądem. Nabiera wówczas mocy wyroku i może następnie być egzekwowana przez komornika.

Na polskim rynku powoli zaczynają pojawiać się profesjonalne ośrodki mediacji, które skupiają mediatorów posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania obrotu gospodarczego np. Międzynarodowe Centrum Mediacji działające przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce.

Projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów

Przedsiębiorców może ucieszyć fakt, że Sejm RP 24 lipca 2015 r. przyjął projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Pomysł ten został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i ma on na celu upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami, jak również odciążenie systemu sądownictwa. Nowe przepisy mają m.in. podnieść świadomość przedsiębiorców co do możliwości korzystania z alternatywnych (wobec ścieżki sądowej) form rozwiązywania sporów i skłaniać strony do podejmowania prób polubownego rozwiązywania spraw. Ustawa przewiduje także szereg bodźców ekonomicznych, motywujących strony sporu do podjęcia mediacji.

Podsumowując

Mediacja to sposób na osiągnięcie porozumienia w razie sprzecznych interesów stron bez udziału sądu. Co najważniejsze w większości przypadków mediacja daje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu, a także jest nieporównywalnie tańsza od prowadzenia długotrwałego procesu sądowego. Oprócz tego metoda ta pozwala na dalsze kontynuowanie współpracy z adwersarzem w sporze i zachowanie dobrych relacji w biznesie.

Przedsiębiorcy mogą korzystać z mediacji w każdym rodzaju spraw, a więc także w przypadku sporów powstałych w branży TSL. Niestety w tej chwili w Polsce istnieje niska świadomość mediacji wśród uczestników rynku transportowego i jej korzyści dla przedsiębiorców z tego sektora. Miejmy nadzieję, że już niedługo uczestnicy łańcucha dostaw chętniej będą korzystać z mediacji zamiast „wchodzić na ścieżkę” sądową.