Jak zostać przewoźnikiem?

3.4/5 - (5 votes)

Jakie warunki należy spełnić, by zostać przewoźnikiem?

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika obostrzone jest licznymi warunkami. Przedsiębiorca, który chce świadczyć usługi transportowe, musi dokładnie zapoznać się z przepisami i spełnić wymogi zapisane w rozporządzeniach.

jak zostac przewoznikiem

Czym zatem powinien okazać się przedsiębiorca występujący o zezwolenie na prowadzenie usług przewozowych.

  1. Powinien posiadać siedzibę firmy

Adres siedziby powinien znajdować się w jednym z państw Unii Europejskiej. Co więcej siedziba firmy powinna spełniać pewne normy, powinny w niej znajdować się pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność, a dodatkowo przechowywane są dokumenty, zwłaszcza księgowe oraz pracownicze, a także te które zawierają informację o czasie prowadzenia pojazdu i odpoczynków dla poszczególnych, zatrudnionych w firmie kierowców. Jest to o tyle ważne, by cała dokumentacja przedsiębiorstwa znajdowała się w siedzibie firmy, ponieważ podczas ewentualnej kontroli powinien być do nich nieograniczony dostęp. Ponadto przedsiębiorca, jeśli otrzyma zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika powinien posiadać do użytkowania przynajmniej jeden pojazd. Nie musi być jego właścicielem, może to być pojazd w leasingu, a także wynajęty.

  1. Powinien wykazać się dobrą reputacją

Czyli przedsiębiorca oraz wyznaczone w firmie osoby zarządzające transportem nie mogą być:

– skazane orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwa m.in. karne skarbowe, dotyczące bezpieczeństwa na drodze, fałszowanie dokumentów, związanych z ochroną środowiska

– posiadać dwóch wykonalnych decyzji administracyjnych dotyczących nałożenia na nich kary pieniężnej za wykroczenia, które zostały określone w IV załączniku rozporządzenia nr 1071/2009, do których należą m.in. kierowanie pojazdu bez certyfikatu, bez prawa jazdy czy wymaganej licencji, używanie fałszywej karty kierowcy.

Dokładnie wszelkie naruszenia, w wyniku których przedsiębiorca może nie uzyskać dobrej reputacji określone są w przywołanym rozporządzeniu 1071/2009. Warto się z nimi zapoznać.

  1. Powinien posiadać określoną zdolność finansową

To bardzo ważny warunek, który musi spełnić przedsiębiorca. Otóż wymogiem, który dotyczy przedsiębiorców starających się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika jest wykazanie, że jest on w stanie spełnić swoje finansowe zobowiązania. W związku z tym co roku musi wykazać, że posiada kapitał lub rezerwy o wartości nie mniejszej niż 9000 euro, jeśli posiada i użytkuje tylk o jeden pojazd, gdy jest ich więcej dodatkowo musi dysponować co roku 5 000 euro na każdy z dodatkowych pojazdów. Jeśli dodatkowo chce być pośrednikiem w transporcie, czyli spedytorem powinien okazać się zabezpieczeniem w wysokości 50 000 euro.

  1. Powinien posiadać certyfikat kompetencji zawodowych

Jest to dokument, który potwierdza kwalifikację i wiedzę, która jest niezbędna do wykonywania usług z zakresu transportu drogowego. Poziom wiedzy określa ponownie załącznik, tym razem pierwszy do rozporządzenia 1071/2009, a jego oceny dokonuje podczas egzaminu pisemnego Instytut Transportu Drogowego, który egzamin organizuje.

Te cztery spełnione podstawowe wymogi dają możliwość przedsiębiorcy do ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. Chcesz działać w branży transportowej – zobacz, czy jesteś w stanie tym wymogom sprostać.