Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nowe funkcje

3.5/5 - (4 votes)

Nowe e-usługi w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że od nowego roku nastąpi poprawa jakości danych i informacji gromadzonych w systemie CEPiK oraz wprowadzone zostaną nowe, przydatne dla obywateli e-usługi. Wszystko za sprawą przepisów, będących wynikiem delegacji ustawowej – Prawo o ruchu drogowym. Projekt rozporządzenia został przesłany już do uzgodnień międzyresortowych. Gdy tylko wejdzie w życie kierowcy będą mieć m.in. dostęp online do swoich danych; w tym do popełnionych naruszeń oraz otrzymanych punktów karnych. Rozwiązanie to zmniejszy ryzyko utraty prawa jazdy z powodu niewiedzy o posiadanej liczbie punktów.

Co jeszcze zmieni się w ewidencji?

logo_cepikcepik logo

Czym jest system CEPiK i jakie dane gromadzi?

Portal CEPiK to system informacyjny, który obejmuje centralną ewidencję pojazdów (CEP) oraz centralną ewidencję kierowców (CEK). Dane do systemu przekazuje Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, wydziały komunikacji w starostwach powiatowych, stacje kontroli pojazdów oraz ubezpieczyciele. Z kolei z danych gromadzonych w systemie mogą korzystać podmioty, dla których są one pomocne w realizacji ich obowiązków np. policja, ITD, straże miejskie i gminne, sądy, prokuratura, komornicy sądowi oraz instytucje, przedsiębiorcy i obywatele.

CEP zawiera szczegółowe dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce, takie jak:

  • dane pojazdu,
  • dane techniczne,
  • informacje o dokumentach pojazdu,
  • dane o obecnym i poprzednich właścicielach i posiadaczach pojazdu,
  • informacje o zdarzeniach (kradzież, odnalezienie, wyrejestrowanie, zbycie pojazdu itp.),
  • informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC,
  • informacje o badaniu technicznym i odnotowanym podczas badania stanie licznika.

CEK zawiera szczegółowe dane o kierowcach posiadających polskie prawo jazdy, takie jak:

  • informacje o osobach, które posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
  • informacje o osobach, którym cofnięto uprawnienia,
  • informacje o osobach nieposiadających uprawnień, które mają zakaz prowadzenia pojazdów.

Co zmieni się w ewidencjach?

Zmiany, które mają pojawić się już niebawem dotyczą bezpośrednio ewidencji CEP. Przede wszystkim dane gromadzone w tej bazie będą od tej pory ujednolicone. Ich administratorzy będą musieli bowiem wprowadzać informacje bezpośrednio do systemu bez możliwości tworzenia kopii i replik (dotychczas pojawiały się rozbieżności w danych wynikające właśnie z takich praktyk). Prawidłowość przekazywania danych do ewidencji będzie weryfikowana przez administratora CEP w oparciu o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, REGON i TERYT a także wymaganym będzie podanie sumy kontrolnej generowanej automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący CEP.

Baza zostanie również uzupełniona o tzw. słownik czyli katalog danych zawierający m.in. nazwy marek pojazdów, stacje kontroli pojazdów, czy zakłady ubezpieczeń.

Kolejne udogodnienia dla obywateli

Od nowego roku będą dostępne także nowe e-usługi dla obywateli. Do najważniejszych należy dostęp online dla kierowców do własnych danych i informacji. Opcja ta umożliwi bieżące monitorowanie informacji na temat zastosowanych wobec nich kar i ograniczeń, będących skutkiem wykroczeń i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego. Oznacza to, że kierowca będzie mógł np. sprawdzić liczbę własnych punktów karnych.

Kolejną funkcjonalnością będzie możliwość sprawdzenia konkretnej szkoły jazdy (opcja o nazwie „Sprawdź szkołę jazdy”), co pozwoli ocenić jakości kształcenia tychże szkół przez przyszłych kursantów na podstawie udostępnionych danych statystycznych. Jednocześnie zwiększy to konkurencję między szkołami i może przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych przez nie usług.

Trzecia opcja o nazwie „Mój pojazd” pozwoli z kolei właścicielom samochodów na dostęp online do danych i informacji o własnym pojeździe.

Podsumowując

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ma za zadanie zabezpieczenie interesów państwa i obywateli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli. CEPiK zwiększa także efektywność pracy służb kontrolnych, a także usprawnia pracę organów administracji państwowej w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy.

MSW od 2014 r. sukcesywnie uruchamia w systemie kolejne usługi dostępne online. Teraz nowe przepisy pozwolą na udoskonalenie danych gromadzonych w bazie oraz utworzenie następnych, przydatnych serwisów dla obywateli. Przyjęte standardy mają być kompatybilne z rozwiązaniami funkcjonującymi w krajach Unii Europejskiej.

Informacja za: www.msw.gov.pl, www.cepik.gov.pl, www.etransport.pl