Zmiany w prawie pracy 2015

5/5 - (1 vote)

Rok 2015 przyniesie zmiany warunków zatrudnienia pracowników. Na co powinien przygotować się każdy pracodawca, także ten prowadzący przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe?

  1. Nowo zatrudniony pracownik nie będzie musiał posiadać wstępnych badań lekarskich.

Dotychczas każdy pracodawca zatrudniajacy nowego pracownika był zobowiązany do wysłania go na wstępne badania lekarskie, które stwierdzały brak przeciwwskazań do wykonywania obowiązków obejmowanego stanowiska. Od 2015 roku jeśli pracownik w ciągu 30 dni od rozwiązania umowy o pracę zostanie zatrudniony w innej firmie, może okazać się aktualnym badaniem lekarskim wykonanym na podstawie skierowania od poprzedniego pracodawcy. Oczywiście nowa praca musi mieć zbliżone warunki do tych z poprzedniej.

  1. Stop umowom śmieciowym.

Zgodnie z zapisami w nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych składkami ZUS zostaną objęte umowy zlecenia, stanie się tak jednak dopiero od 2016 roku. Od nadchodzącego stycznia składki społeczne będą musiał być odprowadzane od dochodów członków rad nadzorczych.

  1. Ustalona długość umów na czas określony.

Nowe przepisy przewidują, że pracodawca będzie mógł ze swoim pracownikiem zawrzeć trzy umowy na czas określony, których łączny termin trwania nie może przekroczyć 33 miesiące. Warto zapamiętać, że przekroczenie tego okresu, jak i liczby umów skutkować będzie automatycznemu przejściu pracownika na warunki stałego zatrudnienia.

  1. Okres wypowiedzenia.

Zmiany nastąpią także w obszarze okresu wypowiedzenia., którego długość w przypadku zatrudnienia na czas określony zależna będzie od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Zatem okres wypowiedzenia zarówno w przypadku umowy na czas określony jak i nieokreślony wynosić będzie:

– 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia do sześciu miesięcy,

– 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia przez sześć miesięcy i powyżej,

– 3 miesiące, jeśli pracownik zatrudniony był przez co najmniej trzy lata.

  1. Obowiązki w okresie wypowiedzenia.

Dotychczas nie było jasno określonych przepisów dotyczących możliwości zwolnienia pracownika z obowiązków wynikających z zatrudnienia w okresie wypowiedzenia. Ta sytuacja ma zostać uregulowana nowymi przepisami. Pracodawca będzie mógł jednostronnie podczas czasu wypowiedzenia umowy o pracę zwolnić zatrudnioną dotychczas osobę z obowiązku świadczenia pracy, będzie jednak musiał wypłacić mu wynagrodzenie, jakie ten otrzymałby pracując.

 

Źródło: Rzeczpospolita