Kradzieże towaru lub pojazdu na parkingach

3.5/5 - (2 votes)

Skutki zaniedbań przewoźników, a OCP

W transporcie drogowym niestety dość często dochodzi do utraty towaru albo całego pojazdu w skutek kradzieży. Jeśli przewoźnik ma podpisaną polisę OCP, za szkody powstałe wskutek kradzieży z zasady odpowiada ubezpieczyciel. Jednakże w wielu przypadkach zakłady ubezpieczeń odmawiają wypłaty odszkodowania. Dotyczy to zwłaszcza kradzieży na parkingach, do których doszło w skutek naruszeń podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zaniedbania przewoźników mogą doprowadzić do poważnych strat finansowych. Jak zatem się przed tym skutecznie bronić?

ocp a kradziez

 

Ogóle warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie OCP jest z zasady dobrowolne, jednak warto je posiadać. Przede wszystkim dlatego, że gwarantuje ono ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu oraz możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody np. w skutek kradzieży towaru lub pojazdu (ciągnika lub naczepy). Aby uzyskać odszkodowanie z tego tytułu, przed zawarciem umowy z zakładem ubezpieczeń należy zapoznać się z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia. To one określają bowiem gdzie wolno, a gdzie nie wolno parkować (nierzadko także jak parkować). Czasami zasady te są bardzo rygorystyczne, a ich zaniedbanie może doprowadzić do odmowy wypłacenia należnej kwoty z tytułu szkód kradzieżowych.

 

Gdzie wolno, a gdzie nie wolno parkować?

Podczas wykonywania przewozów naturalną rzeczą jest odbywanie postojów. Jest to podyktowane zarówno przepisami prawa (konieczność odbycia przez kierowcę odpoczynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa ładunku oraz innych uczestników ruchu drogowego), jak i naturalnymi potrzebami ludzkimi. Jednak nie zawsze można parkować, gdzie się chce, a do tego nie zawsze dostępna infrastruktura spełnia europejskie standardy.

Polisa OCP może zawierać dokładne wytyczne co do miejsc odbywania postojów. Uznane są one za miejsca zapewniające optymalne bezpieczeństwo. Większość ubezpieczycieli akceptuje duże parkingi przy głównych szlakach komunikacyjnych znajdujące się w obrębie stacji paliw, hoteli, restauracji itp. w czasie pracy tych instytucji oraz pod warunkiem, że są one dobrze oświetlone w nocy i monitorowane systemem kamer. Z takich parkingów korzysta wielu kierowców, gdyż pojazdy są tam niejako chronione przez obsługę a także zwracają uwagę kierowców innych aut zaparkowanych w pobliżu. Jednakże zdarzają się też takie zakłady ubezpieczeń, które stawiają warunek parkowania wyłącznie na parkingach oznaczonych jako strzeżone.

 

Pojazd bez nadzoru a rażące niedbalstwo

Podczas odbywania postoju bardzo często dochodzi też kwestia pozostawienia pojazdu bez nadzoru – wielu ubezpieczycieli stosuje zasadę, że nie można zostawić środka transportu na czas dłuższy niż 30 minut bez opieki. Pozostawienie pojazdu bez nadzoru przed długi czas może zostać potraktowane jako rażące niedbalstwo. Niestosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa przez kierowców może kosztować ich pracodawców naprawdę słono.

Przewoźnicy w każdym przypadku powinni bezwzględnie informować swoich pracowników o wymogach bezpiecznego parkowania aby nie narazić się na poważne straty finansowe. Aby jednak tego dokonać sami muszą posiadać odpowiednią wiedzę o warunkach parkowania stawianych im przez ubezpieczyciela oraz konsekwencjach grożących im za zaniedbania z tego tytułu. Jak się jednak okazuje w praktyce, to właśnie sami przewoźnicy doprowadzają do wielu zaniedbań, nie znając ogólnych warunków umowy OCP.

Uwaga!!! Każdą polisę można negocjować. Oznacza to, że ubezpieczenie nie musi ograniczać nas i naszych kierowców do parkowania w wyznaczonych miejscach oraz pełnienia stałej opieki nad środkiem transportu. Możemy po prostu nie zgodzić się na warunki umowy stawiane przez zakład ubezpieczeń i próbować dostosować je do naszych potrzeb. W ten sposób możemy optymalnie zabezpieczyć się przed skutkami ewentualnej kradzieży nawet jeśli dojdzie do powstania szkody w skutek czynu umyślnego lub w rażący sposób zawinionego przez niedbalstwo.

 

Podsumowując

Zachowanie ochrony ubezpieczeniowej z polisy OCP w przypadku wystąpienia kradzieży jest najczęściej podyktowane wyborem miejsca postoju. Przewoźnicy powinni mieć świadomość tego, że samochód należy parkować zawsze w miejscach i okolicznościach akceptowanych przez ubezpieczyciela (wynikają one z zapisów OWU). Właściwy wybór parkingu oraz odpowiedni dozór nad pojazdem i ładunkiem z pewnością pozwolą na zminimalizowanie ryzyka kradzieży. Jeśli jednak dojdzie do włamania i strat, przewoźnikowi łatwiej będzie w tym przypadku odzyskać należne odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.