Nowe przepisy przewozów pojazdami nienormatywnymi – od 19.10. 2012

Rate this post

tir-autostradaWiele zmian i nowości czeka branżę transportową już od 19 października bieżącego roku. Otóż tego dnia wchodzą w życie przepisy Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 222, poz. 1321).

Nowe przepisy odnoszą się przede wszystkim do ujednolicenia regulacji dotyczących przejazdu pojazdów nienormatywnych. Jak wiadomo do tej pory regulacje te wynikały z kilku aktów prawnych, a to budziło pewną dezinformację wśród przedsiębiorców. Teraz ustawodawca powyższe normy zabrał w jedną całość i opublikował je w Prawie o ruchu drogowym. Będzie to zapewne dużym ułatwieniem dla wszystkich przewoźników zajmujących się takimi usługami.

W rozporządzeniach do ustawy najważniejsze kwestie określają szczegółowe warunki i sposób pilotowania  pojazdów nienormatywnych oraz wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (od 50 zł do 5800 zł).

Jednak to nie wszystko. Do Ustawy wprowadzono także trzy ważne definicje:
•    pojazd nienormatywny (jest to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy),
•    ładunek niepodzielny (jest to ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków),
•    pilot (jest to osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu; pilot powinien przejść stosowne szkolenie organizowane przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego).

Nowa Ustawa określa także ruch pojazdu nienormatywnego, który od tej pory będzie dozwolony wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii od I – VII (wprowadzenie podziału na drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, drogi publiczne z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, drogi publiczne, drogi krajowe). Zezwolenia będą wydawane przez właściwy organ, w drodze decyzji administracyjnej. Organ wydający zezwolenia będzie miał obowiązek prowadzenia rejestru wydawanych zezwoleń. Zezwolenia do tej pory wydane będą ważne przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez pół roku od dnia wejścia w życie nowej ustawy.
Oprócz tego kierujący pojazdem musi przestrzegać warunków przejazdu określonych w zezwoleniu oraz zachować szczególną ostrożność. Kierujący ma obowiązek posiadać przy sobie i okazać w wyniku kontroli zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Dodatkowo w przypadku gdy pojazd przekracza długość – 23 m, szerokość – 3,2 m, wysokość – 4,5 m lub rzeczywistą masę całkowitą – 60 t, pojazd nienormatywny musi być pilotowany przez pilota. Pojazdem pilotującym może być samochód o DMC do 3,5 t i odpowiednio wyposażony.

Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami na przedsiębiorcę nakładane będą wysokie kary pieniężne (do 6000 zł).  Zezwoleń nie muszą mieć autobusy oraz pojazdy, których szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożące ładunek  odpowiednio rozmieszczony i oznaczony (na zasadach określonych w art. 61 ust. 6,8,9).

Ustawa w znacznym stopniu ułatwi określenie, które z przewozów należy zaliczyć do nienormatywnych i wystąpić o stosowne zezwolenie. Nie mniej jednak przewoźnicy będą mieli pewne problemy z występowaniem o zezwolenie do zarządców dróg na przejazd drogą gminną, powiatową bądź wojewódzką. Jak rzeczywiście zmiany przepisów wpłyną na przedsiębiorców okaże się w najbliższym czasie.

http://bezpieczneladunki.pl/2012/uwaga-nowe-zasady-przewozow-nienormatywnych/